Organizátorom Akcie je spoločnosť EVEI s.r.o., Ľudovíta Štúra 2296/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47054824

TERMÍN AKCIE

Akcia prebieha v období od 21.05.2024 do 02.06.2024 alebo do odvolania Organizátorom.

ÚČASŤ V AKCII

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá obdrží zľavový kód na nákup a následne spraví nákup na webe www.evei.sk a uplatní zľavový kód v košíku, v sekcii „Zľavový kód“. 

Zľavový kód na 10% zľavu je možné uplatniť výhradne na produkty STOP CELULITÍDE zakúpených na webe organizátora www.evei.sk. Zľava sa nevzťahuje na cenu za dopravu a iných služieb. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnené produkty.

Zľavový kód na zľavu na ďalší nákup 5€ je možné uplatniť výhradne na objednávky, pri ktorých celková hodnota zakúpeného tovaru prekračuje 50,- Eur vč. DPH, pričom do tejto hodnoty nie je započítaná cena dopravy a iných služieb.  

PRIEBEH AKCIE

Zľavovým kódom na 10% zľavu sa rozumie zľava vo výške 10% na produkty STOP CELULITÍDE zakúpených na webe organizátora www.evei.sk.

Zľavovým kódom na zľavu na ďalší nákup 5€ sa rozumie zľava vo výške 5,- Eur s DPH na nákup uskutočneným na webe organizátora www.evei.sk.

Zľavový kód je jednorázový, zľavy nemožno kumulovať ani kombinovať. 

Zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze.

VYLÚČENIE Z AKCIE

Z účasti na akcii sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovujú pravidlám akcie. 

Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že taký účastník dosiahol svojej účasti v akcii podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre získanie zľavy nie je vyžadované poskytnutie osobných údajov. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor touto akciou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než to uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude organizátor informovať účastníkov akcie oznámením na webe akcie. 

Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v akcii, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Prípadné námietky a informácie o priebehu akcie možno písomne zasielať na adresu organizátora: Evei s.r.o., Ľudovíta Štúra 2296/4, 026 01 Dolný Kubín.

Pravidlá Akcie sú účinné dňom: 21.05.2024 

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených produktov