Tieto podmienky tvoria nerozlučnú súčasť všeobecných podmienok EVEI

1. Spotrebiteľ berie na vedomie že portál www.evei.sk umožňuje uhradiť cenu za objednávku aj prostredníctvom platobnej metódy Everifin. Platobná metóda Everifin predstavuje platobnú iniciačnú službu (ďalej aj len „PIS“), na základe ktorej dôjde so súhlasom spotrebiteľa k odoslaniu platobného príkazu (ďalej len „PO“) na realizáciu platby príslušnej ceny za objednávku do banky spotrebiteľa.

2. V prípade, ak spotrebiteľ využije pre účely úhrady platobnú metódu Everifin, PIS pre spotrebiteľa poskytne spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 (ďalej len „UEC“). UEC je oprávneným poskytovateľom PIS na základe licencie od Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-557 evidovaným v registri Národnej banky Slovenska tu: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktné údaje na UEC sú nasledovné:

  • adresa prevádzkarne: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774
  • e-mail: info@everifin.sk
  • web: everifin.sk

3. Orgánom dohľadu nad poskytovaním služby PIS zo strany UEC je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Kontaktné údaje na orgán dohľadu sú:

  • e-mail: info@nbs.sk
  • telefónne číslo: 02/5787 1111 

4. V prípade, ak si spotrebiteľ v súvislosti s úhradou na portáli www.evei.sk vyberie ako platobnú metódu PIS, UEC ako poskytovateľ PIS zabezpečí automatizované vyplnenie príslušných platobných údajov do elektronického formuláru pre účely odoslania PO banke spotrebiteľa, v ktorej má spotrebiteľ vedený platobný účet. Spotrebiteľ potvrdí správnosť platobných údajov a súhlas s odoslaním PO svojej banke kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Okamihom vyjadrenia súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety vzniká medzi spotrebiteľom a UEC zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.

5. Po vyjadrení súhlasu spotrebiteľa s odoslaním PO v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku UEC ako poskytovateľ PIS predloží do spotrebiteľom určenej banky prostredníctvom internetu PO na realizáciu platobnej operácie spočívajúcej v prevode finančných prostriedkov vo výške príslušnej ceny z určeného platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet príjemcu platby. Od predloženia PO banke spotrebiteľa sa spracovanie PO riadi podmienkami príslušnej banky spotrebiteľa. UEC nezodpovedá za výsledok spracovania PO ani za dátum zrealizovania (vysporiadania) platobnej operácie v zmysle PO, okrem prípadov uvedených v bode 11 tohto článku.

6. Pre účely autentifikácie spotrebiteľa bude spotrebiteľ požiadaný na uskutočnenie postupu podľa inštrukcií príslušnej banky spotrebiteľa, v ktorej má spotrebiteľ vedený platobný účet, prostredníctvom ktorého sa má realizovať platobná operácia v zmysle predkladaného PO. Autentifikácia spotrebiteľa (vrátane silnej autentifikácie) bude vykonaná buď prostredníctvom presmerovania na internetový portál príslušnej banky spotrebiteľa (zabezpečeného priamo spotrebiteľovou bankou) alebo prostredníctvom presmerovania na internetový portál UEC (zabezpečeného UEC) alebo bude vykonaná priamo na portáli www.evei.sk (čo zabezpečí prevádzkovateľ tohto portálu), a to v súlade s predchádzajúcou vetou. V závislosti od konkrétneho postupu pri autentifikácii spotrebiteľa UEC môže v súvislosti s poskytnutím PIS získať určité identifikačné údaje spotrebiteľa aj keď nebude realizovať osobitnú autentifikáciu spotrebiteľa.

7. Po predložení PO banke spotrebiteľa v zmysle bodu 4 tohto článku bude UEC informovať spotrebiteľa o tom, či banka spotrebiteľa PO prijala alebo odmietla, a to bezodkladne po tom, ako UEC obdrží túto informáciu od banky spotrebiteľa (ako poskytovateľa platobnej služby spočívajúcej vo vykonaní platobnej operácie v zmysle PO).

8. Poskytovanie PIS zo strany UEC prostredníctvom portálu www.evei.sk je pre spotrebiteľa bezodplatné.

9. Maximálna lehota na vykonanie PIS na základe súhlasu spotrebiteľa je 20 sekúnd.

10. V prípade konverzie mien medzi platobným účtom spotrebiteľa a platobným účtom predávajúceho sa použije štandardný výmenný kurz banky spotrebiteľa.

11. UEC zodpovedá za to, že v rámci poskytovania PIS spotrebiteľovi nebude poskytovanie PIS ovplyvnené technickými chybami a že PO bude príslušnej banke spotrebiteľa predložený včas a so správnym obsahom.

12. Spotrebiteľ berie na vedomie, že samotnú platobnú operáciu v zmysle predloženého PO realizuje príslušná banka, ktorá pre spotrebiteľa vedie platobný účet. Realizácia platobnej operácie sa tak riadi podmienkami príslušnej banky ako poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet spotrebiteľa. Za úspešné, včasné a správne zrealizovanie platobnej operácie v súlade so zákonom zodpovedá jednotlivá príslušná banka spotrebiteľa.

13. UEC nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť spotrebiteľovi tým, že nemôže v určitom okamihu využiť PIS.

14. UEC nie je oprávnená posudzovať, či je spotrebiteľ oprávnený uskutočňovať platobné operácie na ťarchu platobného účtu, ktorý spotrebiteľ v súvislosti s využitím platobnej metódy Everifin urči. 

15. Spotrebiteľ pred udelením súhlasu na poskytnutie PIS potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov zo strany UEC dostupnou na webe https://www.everifin.com/sk/privacy-policy

16. UEC po uskutočnení PIS na základe súhlasu spotrebiteľa poskytne spotrebiteľovi:

  • potvrdenie o úspešnom predložení PO od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet (banky spotrebiteľa),
  • odkaz umožňujúci spotrebiteľovi identifikovať platobnú operáciu ako aj všetky informácie získané spolu s platobnou operáciou,
  • sumu platobnej operácie,
  • informáciu, že ide o operáciu bez poplatku pre UEC.

17. Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi spotrebiteľom a UEC alebo s touto zmluvou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

18. Vecne a miestne príslušné na prejednávanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré môžu súvisieť so zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi spotrebiteľom a UEC vrátane jej platnosti, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky s výnimkou prípadu, kedy je spotrebiteľ v postavení spotrebiteľa, kedy sa právomoc súdov určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

19. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť akúkoľvek reklamáciu PIS voči UEC písomne na adrese sídla UEC alebo e-mailom na e-mailovú adresu UEC uvedenú v bode 2 týchto všeobecných podmienok. Bližší postup pri uplatňovaní reklamácií voči UEC je upravený v reklamačnom poriadku UEC, s ktorým sa spotrebiteľ oboznámil pred vyjadrením súhlasu s poskytnutím PIS. Reklamačný poriadok je dostupný na webe: https://www.everifin.com/sk/return-policy

Produkt přidán do seznamu oblíbených produktů