7. DODACIE PODMIENKY 

1. Spôsoby dodania produktu:

Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:

pre Slovenskú republiku

  • doručovanie Slovenskou poštou,
  • doručovanie GLS na adresu,
  • doručovanie Packetou (Zásielkovňou),
  • osobný odber. 

pre Českú republiku: 

  • doručovanie GLS na adresu,
  • doručovanie Zásilkovnou

2. Cena a platenie.

Pri objednávke produktu a doručovaní. poštovné + balné spolu
Slovenskou poštou, v hodnote celkovej objednávky do 70 € vrátane: 4,50 EUR
Slovenskou poštou, v hodnote celkovej objednávky nad 70 €: 0,00 EUR
GLS na adresu, v hodnote celkovej objednávky do 70 € vrátane: 4,50 EUR
GLS na adresu, v hodnote celkovej objednávky nad 70 €: 0,00 EUR
Packetou, v hodnote celkovej objednávky do 70 € vrátane: 3,50 EUR
Packetou, v hodnote celkovej objednávky nad 70 €: 0,00 EUR
--------------------------------------
Príplatok za dobierku (Slovenská pošta) 0,50 EUR
Príplatok za dobierku (GLS na adresu) 0,50 EUR
Príplatok za dobierku (PACKETA) 0,50 EUR

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Cena a platenie:

Pri objednávke produktu a doručovaní pre Českú republiku:
poštovné + balné spolu
GLS na adresu, v hodnote celkovej objednávky do 100 € vrátane: 8,50 EUR
GLS na adresu, v hodnote celkovej objednávky nad 100 €: 0,00 EUR
Zásilkovnou, v hodnote celkovej objednávky do 100 € vrátane: 4,50 EUR
Zásilkovnou, v hodnote celkovej objednávky nad 100 € vrátane: 0,00 EUR
--------------------------------------
Príplatok za dobierku (Zásilkovna) 0,50 EUR
Príplatok za dobierku (GLS na adresu) 1,00 EUR

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:

  • v hotovosti, priamo kuriérovi, doručovateľovi,
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
  • platobnou kartou priamo kuriérovi, doručovateľovi,
  • platobnou bránou GoPay.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK45 8330 0000 0027 0186 1339, VS: číslo objednávky.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu. 

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.

7. Ceny produktov uvedených na www stránke predávajúceho sú platné v okamihu zaslania objednávky spotrebiteľa.

8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi.

9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

10. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

12. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy produktu, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.

13. Produkt je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 

15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 

16. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo a ostatné údaje obsiahnuté internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi. 

17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

19. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

20. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doručení a zistí, že produkt má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu produktu, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúeho.

22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. 

Produkt přidán do seznamu oblíbených produktů